Block quy trình làm việc – English

WORKING PROCESS

Đầy cảm hứng, thân thiện và đáng tin cậy, chúng tôi sẽ tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

01 TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU THÔNG TIN NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sẽ tư vấn và trao đổi với khách hàng để biết được nhu cầu của khách hàng cần thiết kế và tư vấn. Nắm vững các thông tin, nhu cầu của khách hàng đưa ra để có cơ sở xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng hạng mục. Gặp mặt, tìm hiểu nhu cầu cụ thể. Nhận yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, tư vấn thông tin.

02 ĐỀ XUẤT & THẢO LUẬN PHƯƠNG ÁN

Chúng tôi sẽ đề xuất và thảo luận phương án. Nắm vững các thông tin, nhu cầu của khách hàng đưa ra để có cơ sở xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng hạng mục. Gặp mặt, tìm hiểu nhu cầu cụ thể. Nhận yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, tư vấn thông tin.

03 TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tìm hiểu nghiên cứu thông tin khách hàng cần thiết kế và tư vấn. Nắm vững các thông tin, nhu cầu của khách hàng đưa ra để có cơ sở xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng hạng mục. Gặp mặt, tìm hiểu nhu cầu cụ thể. Nhận yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, tư vấn thông tin.

04 DUYỆT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Duyệt phương án thiết kế. Nắm vững các thông tin, nhu cầu của khách hàng đưa ra để có cơ sở xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng hạng mục. Gặp mặt, tìm hiểu nhu cầu cụ thể. Nhận yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, tư vấn thông tin.

05 NGHIỆM THU & BÀN GIAO

Nghiệm thu và bàn giao với khách hàng để biết được nhu cầu của khách hàng cần thiết kế và tư vấn. Nắm vững các thông tin, nhu cầu của khách hàng đưa ra để có cơ sở xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng hạng mục. Gặp mặt, tìm hiểu nhu cầu cụ thể. Nhận yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, tư vấn thông tin.
0908 487 397
challenges-icon chat-active-icon